کمیته علمی
1398/04/18

اعضای کمیته علمی:
۱-مسئول کمیته محققین جوان :خانم دکتر سروین سرمدی و خانم دکتر عاطفه صفار
۲-مسئول کمیته پوستر : دکتر سهراب آصفی
۳- مسئول کمیته بین الملل :خانم دکتر حنانه قدیریان و خانم دکتر سپیده عرب
۴- مسئول کمیته کارگاهها : دکتر بهراد تنباکوچی

IMG_2600